Zgłoszenie korzystania w 2023 r. z niskiego ZUS

620 views 19:20 0 Comments 2023-01-05

Niski ZUS to ulga, która jest kierowana do osób prowadzących firmę na małą skalę. W ramach tej preferencji przedsiębiorca spełniający warunki do korzystania z niej może naliczać i opłacać za siebie składki społeczne od podstawy wymiaru ustalone w oparciu o wysokość firmowego dochodu. Aby z niej skorzystać w 2023 r., firmowy przychód uzyskany w 2022 r. nie może przekroczyć 120 000 zł. Limit tego przychodu ulega obniżeniu, jeśli przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały ubiegły rok, ale nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Jeśli uprawniony przedsiębiorca zdecyduje się na to, aby w 2023 r. korzystać z z małego ZUS, powinien przekazać do organu rentowego następujące dokumenty:

– wyrejestrowanie z ubezpieczenia na druk ZUS ZWUA z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli kontynuuje wykonywanie działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym,

– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA albo – jeśli podlega wyłączeniu ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie tylko do tego ubezpieczenia na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX – gdy posiada rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dokumenty te powinien przekazać do ZUS:

  1. do końca stycznia danego roku kalendarzowego, jeżeli zmiana w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu następuje w styczniu tego roku, przy czym, jeżeli termin ten jest krótszy niż 7 dni ubezpieczony dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany,
  2. w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany – w pozostałych przypadkach, np. po wznowieniu w ciągu roku działalności gospodarczej, po zakończeniu 24-miesięcznego preferencyjnego opłacania składek społecznych (przykładowo – gdy okres 24-miesięcznego preferencyjnego opłacania składek zakończy się 28 lutego 2023 r., odpowiednie zgłoszenie do małego ZUS przedsiębiorca powinien złożyć najpóźniej 8 marca 2023 r.).

Gdy przedsiębiorca korzystał z małego ZUS w 2022 r. i spełnia warunki do korzystania z tej preferencji również od 1 stycznia 2023 r., nie powinien przekazywać do ZUS żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

Z małego ZUS nie mogą korzystać inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność, jak np. wspólnik spółki jawnej, jednoosobowy wspólnik spółki z o.o.

Tagi: , ,