Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

591 views 08:49 0 Comments 2022-10-14

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o jest to przedsiębiorstwo utworzone przez jedną lub wiele osób, nazywanych wspólnikami. Odpowiadają oni za zobowiązania firmy z ograniczonym zakresem.

Rodzaj tej spółki jest najkorzystniejszym prowadzeniem działalności. Taką formę spółki łatwo założyć, nie wymaga wspólników oraz nie odpowiada z majątki osobiste.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną oraz składa się z zarządu i zgromadzenia wspólników. W niektórych przypadkach może również pojawić się komisja rewizyjna bądź rada nadzorcza. Nie jest to jednak obowiązkowe.

To, co jest powodem, do otwierania spółek z o.o. jest fakt, że nie ma odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Taką odpowiedzialnością może zostać obarczony członek zarządu, np. w przypadku niewypłacalności czy za długi.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki zawierana jest w formie aktu notarialnego. Jej charakter jest dowolny, w zależności od potrzeb. Istnieje również możliwość zawarcia umowy przez internet czy dokonanie zmian. Jednak ich charakter staje się istotny dopiero w momencie zarejestrowania w KRS.

Umowa spółki powinna zawierać w sobie:

 • nazwę i siedzibę firmy;
 • przedmiot działalności;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • wyznaczenie udziałów wspólników;
 • opisanie wniesionych wkładów przez wspólników i ich wartości;
 • okres trwania spółki.

Jakiej wysokości jest kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 zł. Minimalna wysokość udziału to 50 zł. Wkład oczywiście może być wyższy, ponieważ wskazana kwota jest wartością minimalną. Może on być w formie gotówki bądź przelewu. Aby wkład mógł mieć formę środka trwałego, należy sporządzić odpowiednią dokumentację u notariusza.

Środki trwałe jako kapitał zakładowy to:

 • licencje;
 • wykonaną pracę, którą już wykonaliśmy;
 • mieszkanie, urządzenia rtv czy pojazdy.

Kapitał spółki nie jest przychodem oraz nie trzeba odprowadzać od niego podatku. Wspólnicy jednak muszą odprowadzić podatek od czynności cywilno- prawnych (PCC), którego wysokość wynosi 0.5% od wartości kapitału.

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pod pojęciem majątek spółki rozumiemy, wszystkie środki trwałe oraz kapitał zakładowy. Możemy również wyróżnić wkłady niepieniężne, które muszą być przydatne spółce, być zbywalne oraz możliwe do wyceny. Takimi możemy określić:

 • papiery wartościowe;
 • prawa autorskie;
 • prawa własności przemysłowej;
 • prawa własności;
 • prawa użytkowania wieczystego.

Jako majątku nie przyjmujemy:

 • prawa wynikającego z najmu i dzierżawy;
 • prawa z umowy leasingu;
 • prawa dożywocia;
 • użytkowania (ograniczone prawo rzeczowe).

Jaki jest podział zysków w spółce z o.o.?

Prawem do nabycia zysków w firmie jest posiadanie udziałów czy też wniesienie kapitału. O wysokości udziałów dla poszczególnych wspólników ustala zgromadzenie. Taki zysk może zostać ustanowiony jako środek na rozwój firmy bądź jako wynagrodzenie dla wspólników. Jego podział jest ustalany zgodnie z udziałami, chyba że zapis w umowie wskazuje inaczej.

Jakie są opłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

 1. Podatki (CIT I PIT)

Jako że spółka z o.o. jest z grupy spółek kapitałowych, musi odprowadzać podatek dochodowy od osób prywatnych (CIT). Jego płatność uzależniona jest od dochodu, pomniejszona o koszty uzyskania przychodu w wysokości 19% lub 9%.

Wysokość podatku oczywiście jest zależna. Stawkę 9% możemy płacić w momencie, gdy jest to pierwszy rok prowadzenia działalności bądź jeśli dochody były mniejsze niż 2 000 000 000 euro brutto (nazywane statusem małego podatnika).

W innych przypadkach wysokość CIT wynosi 19%.

 1. Podatek VAT

Są firmy, które są zwolnione z podatku VAT, pozostałe zaś muszą go opłacać. Wszystko uzależnione jest od wykonywanych czynności przez spółkę. Jeśli przekroczy 200 000 zł rocznie, zmuszeni jesteśmy do zarejestrowania się jako podatnik VAT.

 1. Składki ZUS

Sama spółka nie musi odprowadzać składek do ZUS-u, jednakże wspólnicy bardzo często są do tego zobowiązani. Wpływ na to ma sposób wypłacania pensji.

Jeśli zatrudnieni są na umowę o pracę, takie składki opłacić muszą. Jeśli członek zarządu ma wynagrodzenie funkcyjne, ZUS-u płacić nie musi. Jednak w tym przypadku opłaca podatek dochodowy w wysokości 19%.

Jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jeden wspólnik posiadający 100% udziałów, to w tym przypadku firma traktowana jest jako jednoosobowa działalność i musi zostać odprowadzona składka do ZUS-u.

Sprawozdanie roczne

Na koniec każdego roku firma z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania rocznego. Może nastąpić w tym przypadku kontrola przez biegłego rewidenta. Aby kontrola miała miejsce, w roku, za który przygotowano sprawozdanie finansowe, wystąpiły takie czynniki:

 • zatrudnienie średnioroczne na pełen etat miało minimum 50 osób;
 • na koniec roku suma obrotu wynosiła minimum 2 500 000 euro (w przeliczeniu na złotówki);
 • przychodny netto ze sprzedaży i operacje finansowe były równowartością w walucie polskiej minimum 5 000 000 euro.

Na czym polega rozwiązanie spółki?

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na niechęci prowadzenia przedsiębiorstwa przez wspólników. Aby zakończyć prowadzenie działalności, wspólnicy powinni podsumować prowadzoną działalność oraz rozliczyć zyski i straty poniesione przez spółkę.

Tagi: ,