Spółka partnerska wady i zalety

575 views 18:54 0 Comments 2022-10-24

Spółka partnerska

Spółka jest to działalność gospodarcza, która powstaje z pomocą umowy. Prowadzona jest przez osoby fizyczne lub prawne. Zawierana jest, aby osiągnąć cel spisany w umowie oraz uzyskać jak najwyższy zysk.

Czym jest spółka partnerska?

Spółka partnerska należy do osobowych spółek handlowych. Jest zakładana przez 2 osoby (co najmniej), które są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów takich jak np. architekt, inżynier, adwokat, lekarz, księgowy i wiele innych. Ciekawą cechą tej spółki jest fakt, że można założyć w niej zarząd tak jak np. w przypadku spółki z o.o.

Spółka nie ma osobowości prawnej, ale cechuję się zdolnością prawną. Oznacza to, że może pozyskiwać prawa i podejmować zobowiązania np. brać pożyczki.

Jak założyć spółkę partnerską?

Aby doszło do założenia takiej spółki, należy spisać umowę oraz dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Po tym, jak spółka zostanie zarejestrowana, należy zgłosić dane uzupełniające do urzędu skarbowego. Są to między innymi numery kont bankowych, przewidziana liczba pracowników, miejsce prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe. Przy rejestracji zostaje nadany numer NIP i REGON.

Pierwszym etapem, który należy przejść, jest spisanie umowy. Musi ona zostać zawarta pisemnie w formie aktu notarialnego.

Powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;
 • firmę i miejsce siedziby spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • dane partnerów oraz wniesione przez nich wkłady;
 • czas trwania spółki (jeśli jest określony);
 • dane partnerów, którzy reprezentują firmę (w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy).

Po spisaniu i podpisaniu umowy należy dokonać wpisu do KRS. Do takiego wniosku należy (oprócz informacji potrzebnych do spisania umowy) dołączyć spis prokurentów lub osób powołanych do zarządu oraz dokument potwierdzający, że każdy z partnerów ma prawo do wykonywania wolnego zawodu. Następnie należy poczekać na rozpatrzenie przez sąd. Następuje to w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku.

Z chwilą wpisu do KRS spółka zostaje założona i może rozpocząć swoją działalność. Jest to najczęstszy sposób, w jaki powstaje taka spółka, choć istnieje jeszcze opcja założenia jej poprzez przekształcenie którejś ze spółek handlowych.

Firma spółki partnerskiej

Firma to nic innego jak nazwa, pod którą spółka prowadzi swoją działalność. W związku z tym, że firma jest oznaczeniem podmiotu- przedsiębiorcy, a nie przedsiębiorstwa jest ona niezbywalna. Nazwa musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera z dodatkowym oznaczeniem ,,i partner” lub ,,i partnerzy” albo ,,spółka partnerska” oraz określać wolny zawód pełniony w spółce. Można stosować skrót ,,sp. p.”.

Majątek spółki partnerskiej

Spółka ta ma zdolność prawną, co sprawia, że posiada własny majątek. Nie jest to współwłasność wspólników, tylko własność spółki. Taki majątek składa się z wkładów poszczególnych partnerów oraz mienia nabytego przez spółkę w czasie jej istnienia. Warto dodać, że mienie zdobyte przez partnerów w czasie istnienia spółki, nie jest majątkiem spółki, chyba że mienie to zostanie przeniesione.

Każdy z partnerów takiej spółki musi wnieść wkład. W umowie powinien być ujęty przedmiot wkładu oraz jego wartość.

Takim wkładem może być:

 • prawo własności nieruchomości i podmiotów ruchomych przeniesione na spółkę;
 • prawo własności praw rzeczowych;
 • świadczenie pracy lub innych usług.

Istnieje możliwość wniesienia wkładu w formie pracy lub świadczenia usług. W takim przypadku spółka rozpoczyna swoją działalność bez majątku ,,początkowego”.

Każdy z partnerów ma prawo do równego udziału w zyskach, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Prowadzenie spółki partnerskiej

To między innymi podejmowanie decyzji lub uchwał, organizowanie działalności spółki tak, aby była zgodna z jej przedmiotem działania i realizowała cel gospodarczy spółki. Każdy z partnerów ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Chyba że partnerzy zdecydują się powierzyć to zadanie zarządowi. Może składać się on z jednej lub większej ilości osób. Muszą być to osoby fizyczne mające zdolność do czynności prawnych.

Zarząd składać się może z:

 • samych partnerów spółki;
 • partnerów z osobami niewchodzącymi w skład spółki;
 • samych osób trzecich.

Powołanie takiego zarządu nie może powodować utraty możliwości uzyskania informacji o stanie majątku i interesów spółki przez partnerów.

Każdy z partnerów ma prawo reprezentować spółkę wobec osób trzecich- z wykluczeniem sytuacji, gdy umowa mówi coś innego. To zadanie można powierzyć zarządowi.

Odpowiedzialność partnerów w spółce

Każdy z partnerów ponosi konsekwencję za zobowiązania spółki. Nie ponoszą oni odpowiedzialności za zobowiązania innych partnerów związanych z wykonywanym przez nich wolnym zawodem oraz za zobowiązania podjęte przez innych pracowników spółki, którzy kierowani byli przez innego partnera.

Jak rozwiązać spółkę partnerską?

Gdy partnerzy przestają dążyć do wspólnego celu, mogą wspólnie zdecydować o rozwiązaniu spółki. Należy wtedy zakończyć i podsumować działalność oraz rozliczyć się z zysków i start.

Rozwiązanie spółki następuje również, gdy:

 • zostają spełnione warunki określone w umowie;
 • dochodzi do jednomyślnej uchwały;
 • zostaje ogłoszona upadłość;
 • zostaje wydane prawomocne orzeczenie sądu;
 • każdy z partnerów traci zdolność do wykonywania wolnego zawodu.

Gdy dojdzie do śmierci partnera, nie następuje rozwiązanie spółki, ale zachodzi konieczność rozliczenia się spółki z partnerem.

Zalety spółki partnerskiej

Zaletą takiej spółki będzie możliwość połączenia pomysłów oraz środków w celu wypromowania firmy. W wyniku czego spółka taka może realizować szereg usług z jednej dziedziny.

Prosty sposób założenia spółki będzie dodatkowym atutem. Aby ją założyć, wystarczy spisać umowę, która zawiera dane partnerów i złożyć ją do KRS.

Niewątpliwą zaletą takiej spółki jest fakt, że nie jest określony minimalny wkład początkowy oraz jego rodzaj. Wysokość takiego wkładu będzie zależał od decyzji partnerów i będzie określony w umowie spółki.

Jedną z takich zalet jest również ograniczona odpowiedzialność partnerów. Sprawia to, że partner takiej spółki odpowiada tylko za zobowiązania spółki, a nie za zobowiązania innych partnerów, związane z wykonywaniem przez nich wolnych zawodów.

Możliwość powołania zarządu będzie kolejną zaletą. W takiej sytuacji zarząd zajmuję się codziennymi sprawami spółki czy jego reprezentowanie wobec osób trzecich. Dzięki temu partnerzy mogą w spokoju skupić się na wykonywaniu swojego wolnego zawodu.

W takiej spółce istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości (jest to możliwe, gdy obroty spółki nie przekraczają określonej kwoty). Sposób ten ułatwia prowadzenie spółki.

Spółka partnerska nie ma podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że nie płaci podatku. Każdy ze wspólników sam się rozlicza w zależności od swojego dochodu.

Wady spółki partnerskiej

Wadą tej spółki jest fakt, że skierowana jest do wąskiej liczby osób. Założyć ją mogą tylko osoby wykonujące wolny zawód. W związku z tym dobór partnera jest również ograniczony.

Fakt, że spółkę należy zarejestrować w KRS, również przez niektórych może być postrzegane jako wada, gdyż wiąże się to z kosztami.

Każdy z partnerów musi sam opłacać składki zdrowotne i społeczne.

Czy warto założyć spółkę partnerską?

Założenie takiej spółki jest ciekawą opcją dla osób wykonujących wolny zawód. To czy będzie się im to opłacało, jest w dużej mierze kwestią indywidualną. Na pewno warto taką formę rozważyć.

Tagi: