Spółka komandytowo- akcyjna

622 views 16:47 0 Comments 2022-11-04

Osoby, które chcą zacząć prowadzić działalność gospodarczą, mogą zrobić to z pomocą spółki. W zależności od tego, kto chce taką spółkę założyć, jego kapitału, tego, czy będzie to małe, czy duże przedsięwzięcie będzie zależało jaki rodzaj spółki wybrać.

Czym jest spółka komandytowo- akcyjna?

Spółka ta należy do osobowych spółek handlowych. Zakładana jest w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą zazwyczaj w większym rozmiarze. Może ona zdobywać prawa we własnym imieniu oraz brać zobowiązania, to znaczy, że ma zdolność prawną. Nie posiada jednak osobowości prawnej.

Spółka składa się z minimum dwóch wspólników (komplementariusza i akcjonariusza). Są to osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną. Warto wiedzieć, że w spółce tej nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania ponosi komplementariusz. W spółce tej istnieje minimalny kapitał zakładowy i wynosi 50 000 zł.

Firma spółki komandytowo- akcyjnej

Firma spółki inaczej jej nazwa powinna składać się z nazwiska jednego lub więcej komplementariuszy oraz oznaczenia ,,spółka komandytowo- akcyjna”. Możliwe jest użycie skrótu ,,S.K.A.”. W firmie spółki nie może znaleźć się nazwisko akcjonariusza, chyba że chce on bez ograniczeń odpowiadać za zobowiązania spółki.

Jak założyć spółkę komandytowo- akcyjną?

Aby doszło do powstania spółki, wspólnicy muszą razem sporządzić statut w formie aktu notarialnego, a następnie złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Z chwilą wpisu do KRS spółka powstaje.

Taki statut powinien składać się z:

 • nazwy i miejsca siedziby spółki;
 • określenia ram czasowych trwania spółki (jeżeli takowe istnieją);
 • określenia wnoszonych wkładów przez komplementariuszy oraz ich wartości;
 • informacji o wysokości kapitału zakładowego;
 • wartości nominalnej akcji, ich liczby oraz określenia czy to akcje imienne, czy na okaziciela;
 • informacji o sposobie organizacji walnego zgromadzenia;
 • informacji o ewentualnym powstaniu rady nadzorczej.

Umowa założycielska spółki komandytowo- akcyjnej

Umowa założycielska odgrywa istotną rolę obok statutu i aktów związania. Akty związania to oświadczenia akcjonariuszy sporządzone w formie aktu notarialnego. Zawierają zgodę na zawiązanie spółki komandytowo- akcyjnej, brzmienie statutu, objęcie akcji i informacje o osobach obejmujących te akcje (ich liczbę i rodzaj objętych przez nich akcji).

Strona internetowa spółki komandytowo- akcyjnej

Ten rodzaj spółki ma obowiązek prowadzenia własnej strony, z pomocą której dochodzi do komunikacji z akcjonariuszami. Na stronie takiej muszą znaleźć się pewne informacje. Są to m.in. firma, siedziba i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP i wysokość kapitału zakładowego. Powinny się tam znaleźć również ogłoszenia spółek wymagane przez prawo i statuty tych spółek.

Zalety spółki komandytowo-akcyjnej

Zdecydowaną zaletą będzie fakt, że akcjonariusz nie ma osobistej odpowiedzialności. Nie zajmuję się on sprawami spółki, nie może jej reprezentować (chyba że uzyska pełnomocnictwo). Jego odpowiedzialność ogranicza się do wyłożonego kapitału, nie obejmując jego majątku osobistego.

W spółce tej nie występuje tak zwane podwójne opodatkowanie. To wspólnicy podlegają opodatkowaniu, dochody spółki nie są dodatkowo opodatkowane.

Zaletą będzie również możliwość wniesienia wkładu rzeczowego przez komplementariusza. Może on wnieść dowolny wkład. Istnieje opcja, że takim wkładem będzie praca na rzecz spółki.

Komplementariusze nie muszą pokrywać kapitału zakładowego. Pokrywany jest on przez akcjonariusza.

W tym rodzaju spółki jest możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji. Pozwala to uzyskać dodatkowe środki finansowe, ale grono komplementariuszy nie musi się powiększać, poprzez dopuszczanie do siebie nieznanych osób.

W tego rodzaju spółce istnieje możliwość działania na dużą skalę. W spółce komandytowo- akcyjnej można w szybki i mało inwazyjny sposób pozyskać finansowanie od zewnętrznych inwestorów, co daje możliwość rozszerzenia się takiej działalności.

Wady spółki komandytowo-akcyjnej

Zdecydowaną wadą będzie fakt, że w takiej spółce istnieje minimalny kapitał zakładowy. Jest to co najmniej 50000 zł. Patrząc na to, że niektóre spółki w ogóle nie mają takiego wymogu albo jest on niższy, może to być zniechęcające.

Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Zajmuje się on sprawami spółki, reprezentuję ją. W razie jakichkolwiek strat musi spłacić je osobiście.

Zakładanie takiego rodzaju spółki wiąże się z wieloma formalnościami. Samo założenia jest możliwe wyłącznie za pomocą aktu notarialnego i wpisania do KRS, co wiąże się z dokonaniem wpisu i poniesieniem kosztów.

Spółka komandytowo- akcyjna nie posiada osobowości prawnej. Ma cechy spółek kapitałowych, ale wciąż pozostaje spółką osobową.

Spółka nie może funkcjonować w formie jednoosobowej. Musi się ona składać z co najmniej dwóch wspólników, co wynika wprost z definicji tego rodzaju spółki. Dlatego, gdy przedsiębiorca chce prowadzić sam działalność, ten rodzaj spółki nie jest dla niego.

Dość uciążliwym faktem może być konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Wiążą się z tym większe koszty, dlatego należy brać to pod uwagę, decydując się na ten rodzaj spółki.

Rozwiązanie spółki komandytowo- akcyjnej

Taka spółka przestaje funkcjonować w momencie wypisania jej z KRS. Sytuację tą poprzedza ostatni etap istnienia spółki komandytowo-akcyjnej tj. likwidacja. Komplementariuszelikwidatorami spółki, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Likwidacja następuje, gdy:

 • ¾ głosów walnego zgromadzenia uchwali rozwiązanie jej;
 • spółka ogłosi upadłość;
 • jeden z komplementariuszy umrze/ogłosi upadłość/wystąpi ze spółki j (chyba że statut przewiduje inaczej);
 • dojdzie do okoliczności przewidzianych w umowie.

Tagi: ,