Spółka jawna wady i zalety

545 views 09:46 0 Comments 2022-10-23

Spółka to rodzaj działalności gospodarczej. Wyróżniamy 2 rodzaje spółek: spółki cywilne oraz handlowe.

W spółkach handlowych dodatkowo rozróżniamy:

 1. spółki osobowe, które dzielą się na:
 • jawne,
 • partnerskie,
 • komandytowe,
 • komandytowo-akcyjne.
 1. spółki kapitałowe, które dzielą się na:
 • akcyjne,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jest spółka jawna?

Jest to prosta spółka osobowa, która zazwyczaj jest narzędziem w dążeniu do bardziej rozbudowanej spółki. Ma zdolność prawną (może nabywać prawa oraz brać zobowiązania we własnym imieniu), ale nie ma osobowości prawnej. Nazwa przedsiębiorstwa to jednocześnie nazwa firmy, którą spółka wykorzystuje do prowadzenia działalności. Wkład włożony do spółki oraz mienie zdobyte przez spółkę w czasie jej funkcjonowania stanowią majątek spółki. Formę tej spółki wybierają osoby, którym zależy na braku komplikacji podatkowych, które występują w przypadku niektórych spółek.

Jak założyć spółkę jawną?

Aby założyć spółkę jawną, należy razem ze wspólnikiem/wspólnikami podpisać umowę spółki jawnej, złożyć wniosek do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz poczekać na wpisanie spółki do KRS przez sąd.

Spółka jawna jest zakładana przez wspólników. Są to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Spółka musi się składać z co najmniej 2 osób.

Umowa spółki jawnej nie musi być skomplikowana. Może się ograniczać do nazwy firmy, siedziby spółki, wartości wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników, zakresu działania spółki oraz czasu trwania spółki. Co ważne musi być ona zawarta w formie pisemnej, gdyż w innym przypadku będzie nieważna.

Nie oznacza to jednak, że takowej umowy nie możemy bardziej rozbudować. Jest to wręcz zalecane, gdy planujemy bardziej rozbudowaną działalność z większą liczbą wspólników. Wtedy warto określić:

 • sposób wykonywania pracy poszczególnych wspólników,
 • podział zysków,
 • pokrywanie strat,
 • sposób podejmowania decyzji w spółce,
 • zasady reprezentacji spółki przez wspólników.

Po spisaniu umowy należy zgłosić spółkę do rejestru- jest to obowiązek każdego wspólnika. Takie zgłoszenie powinno zawierać:

 • firmę, siedzibę i adres spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • dane wspólników albo ich firm, ich adresy lub adresy doręczeń,
 • dane osób upoważnionych do reprezentowania spółki,
 • wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Powstanie spółki następuje w momencie zarejestrowania spółki przez sąd.

Spółka jawna może powstać również poprzez:

 • przekształcenie spółki cywilnej w jawną,
 • przekształcenie każdej spółki handlowej w jawną.

Po przejściu przez te etapy należy pamiętać, aby dać zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz założyć rachunek firmowy.

Firma spółki jawnej

Firma to nazwa, pod którą figuruje spółka w obrocie handlowym. Składa się z nazwiska lub firmy minimum jednego wspólnika z oznaczenie ,,spółka jawna”, choć może zawierać nazwisko lub firmę części, lub wszystkich wspólników. Jeżeli wspólnikiem nie jest osoba fizyczna, lecz inna spółka, wtedy należy jej pełną nazwę dodać do nazwy firmy, również z dopiskiem ,,spółka jawna”. Można w obrocie używać formy ,,sp. j.”

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej

Wszyscy wspólnicy bez wyjątku odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, obecnym, jak i przyszłym. Jednak w pierwszej kolejności wszelkie wierzytelności należy prowadzić względem majątku spółki. Dopiero gdy postępowanie to stanie się bezskuteczne, wierzyciel może prowadzić egzekucję bezpośrednio względem wspólnika.

Reprezentowanie spółki jawnej

Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę samodzielnie i w sposób nieograniczony, chyba że umowa spółki mówi inaczej. Za zgodą wszystkich wspólników istnieje możliwość, aby nie uwzględniać kogoś w prawie do reprezentacji. Należy pamiętać, że zmiany takie muszą być przekazane do KRS. Prawo do reprezentacji spółki nie zależy od prawa do podejmowania decyzji. Spory związane z reprezentacją spółki nierzadki toczą się przed sądami. Aby uniknąć takich sytuacji, dobrze jest skupić się na skonstruowaniu umowy w sposób zapobiegający takowym sporom.

Spółka może być reprezentowana przez osoby, które nie są wspólnikami. Aby do tego doszło, należy nadać takiej osobie pełnomocnictwo- robi to jeden ze wspólników.

Majątek spółki jawnej

Każda spółka jawna posiada swój majątek. Składa się on z wkładu wniesionego przez poszczególnych wspólników oraz mienia nabytego w czasie istnienia spółki. Wspólnik zobowiązany jest do wniesienia wkładu. Może to być określona kwota pieniędzy lub własność czy inne prawa rzeczowe. Wkładem równie dobrze może być praca wspólnika lub jego usługi, które nie są związane z prowadzeniem czy reprezentowaniem spółki.

Kiedy spółka zostaje rozwiązana?

Następuje to w sytuacji, gdy:

 • Zostaną spełnione przyczyny określone w umowie spółki.
 • Powstanie jednomyślna uchwała wspólników o zakończeniu działalności.
 • Zostanie ogłoszona upadłość spółki.
 • Nastąpi śmierć wspólnika lub ogłoszono jego upadłość.
 • Zostanie złożone wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika.
 • Zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu na skutek żądania jednego ze wspólników.

Zalety spółki jawnej

Na pewno jedną z takich zalet będzie prosty sposób założenia spółki- aby tego dokonać, wystarczy spisać umowę i dokonać wpisu do KRS. Można to zrobić częściowo lub całkowicie przez Internet.

Równie zachęcające będą niskie koszty, które związane są z rejestracją w KRS oraz opcjonalnie z pomocą prawnika, gdy zachodzi taka konieczność.

Kształtowanie postanowień spółki daję dużą dowolność. Przepisy są tak skonstruowane, że pozwalają na elastyczność.

Fakt, że spółka ma podmiotowość prawną, jest dużym atutem. Dzięki temu spółka może brać zobowiązania i ma możliwość zaciągania umów. Może przez to posiadać również własny majątek, niezwiązany z majątkiem poszczególnych wspólników.

Prowadzenie spółki jawnej nie jest trudne. Nie ma skomplikowanych obowiązków czy zbyt wiele formalności. Jej prowadzenie należy do wszystkich wspólników, co rozkłada obowiązki na większą liczbę osób. Zazwyczaj prowadzenie spółki nie wymaga pomocy profesjonalnych doradców.

Nie jest wymagane prowadzenie pełnej księgowości (przynajmniej, gdy nie przekroczy się określonego limitu i gdy wspólnikami w spółce są osoby fizyczne). Taka uproszczona księgowość wiąże się z mniejszymi kosztami.

W spółce jawnej nie jest określony minimalny wkład. Przepisy tego nie określają, ale taki wpis może znaleźć się w umowie.

Spółka jawna jest opodatkowana jednokrotnie. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wspólnicy, a nie wspólnicy i spółka.

Wady spółki jawnej

Jedną z takich wad jest fakt, że wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym. W pierwszej kolejności wszelkie zobowiązania czy długi idą z majątku spółki, ale gdy to nie wystarcza z majątku osobistego wspólników.

Kolejną z wad będzie obowiązek zgłoszenia do ZUS-u a w konsekwencji konieczność opłacania składki zdrowotnej i społecznej.

Fakt, że wspólnicy są zobowiązani wpisać się do rejestru w KRS, może być zniechęcający, gdyż wiąże się to z koniecznością poniesienia opłat.

Czy warto założyć spółkę jawną?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Należy wziąć pod uwagę cel, do jakiego dążymy oraz wady i zalety. Warto rozważyć także to, czy znamy wszystkich wspólników i czy im ufamy. Na pewno spółka ta ma pewne zalety, ale nie sprawdzi się ona w każdym przypadku.

Tagi: