Wyświetleń: 738

Napisane przez:

Przedsiębiorca jako konsument

Od 1 czerwca 2020 roku zmianie ulegnie sytuacja, w której przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie dokonywał zakupu, tj. zawierał umowę, która będzie bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie będzie miała charakteru zawodowego.  

Przedsiębiorca jako konsument – dużo przedsiębiorców prowadzących jednoospowe działalności od dawna oczekiwało zmiany w tym zakresie.

Choć nie ulegnie zmianie definicja konsumenta zawarta w art. 221 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

To prawa przysługujące konsumentom przewidziane zarówno w kodeksie cywilnym jak i ustawie o prawach konsumenta zostaną rozszerzone na osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Zmiana w tym zakresie przewiduje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r.o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U.2019.1495 z dnia 2019.08.08).

O które dokładnie prawa chodzi? 

Do opisanych powyżej osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i zawierających umowy, które nie mają dla tych osób charakteru zawodowego, będą miały zastosowanie między innymi przepisy dotyczące:

  1. klauzul niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
  3. prawa odstąpienia od umowy.

Konsekwencje tej zmiany dla sprzedawców?

Z całą pewnością konieczne będzie wprowadzenie zmian do regulaminów sklepów internetowych. Nie należy jednak zmieniać definicji konsumenta, gdyż ta nie uległa zmianie. Konieczne natomiast może okazać się zmodyfikowanie postanowień regulaminów w części, w której dotyczyły one praw przysługujących dotychczas jedynie konsumentom, albowiem na gruncie zmian, które wejdą od 1 czerwca 2020 r., określone uprawnienia, jak np. prawo do odstąpienia od umowy, nie będą już przysługiwały wyłącznie konsumentom.

Pojawiły się również poglądy zgodnie, z którymi sprzedawcy powinni rozważyć wprowadzenie stosownych oświadczeń, które składaliby przedsiębiorcy, co do tego czy dana umowa ma dla nich charakter zawodowy czy nie. W mojej ocenie nie jest to właściwe rozwiązanie, ponieważ okoliczność ta nie powinna być przedmiotem oświadczenia żadnej ze stron i jest de facto okolicznością obiektywną. Można jednak rozważyć wprowadzenie oświadczeń jako pomocniczych do ewentualnego późniejszego określenia czy dany przedsiębiorca winien być traktowany jak konsument w przypadku konkretnej umowy.

Z całą jednak pewnością sprzedawcy powinni zastanowić się nad wdrożeniem mechanizmów, w ramach których następowała będzie chociażby weryfikacja działalności ujawnionej w CEiDG z przedmiotem zawartej umowy. Konieczność takiej weryfikacji wydaje się nieunikniona z uwagi chociażby na to, że w samych przepisach, które będą obowiązywały od 1 czerwca 2020 rok, jest odesłanie do CEiDG.

AKTUALIZACJA

W związku ze stawnem epidemii zmianie uległe termin wejścia życie opisanych powyżej zmian. Na mocy art. art. 62 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568), zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Zdjęcie wyróżniające jest autorstwa  Anna Dziubinska i pochodzi z Unsplash

3 Responses to :
Przedsiębiorca jako konsument

  1. Przemek pisze:

    Witam, czy można podstawę prawną tych zmian

    1. Dzień dobry, podstawy prawne zostały wprowadzone do tekstu. Pozdrawiam serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *