Wyświetleń: 1880

Napisane przez:

Pojęcie strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

Pojęcie strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę to jedna z kluczowych i podstawowych prawnych kwestii prawa budowlanego.

Ustalenie kręgu stron postępowania prowadzonego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę jest jednym z podstawowych zadań organu administracji publicznej, co wynika z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. Nr 30, poz. 168 ze zm., dalej: kpa). Zgodnie z tym przepisem – o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.W praktyce, ustalenie stron postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę staje się kwestią sporną, kiedy np. właściciel sąsiedniej, względem inwestycji budowlanej, nieruchomości żąda wznowienia postępowania administracyjnego na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kpa, czyli w sytuacji kiedy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Wówczas taki właściciel musi wykazać, że przymiot strony był mu przynależny, a w związku z tym jego pominięcie w toku postępowania powinno skutkować uchyleniem dotychczasowej decyzji.

Pojęcie strony zostało zdefiniowane w art. 28 ust. 2 z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm., dalej: pb). Przepis ten stanowi, iż stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Zatem pojęcie strony jest nierozerwalnie związane z pojęciem obszaru oddziaływania, który z kolei został zdefiniowany w art. 3 pkt 20 pb. Obszarem oddziaływania jest teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Wobec przytoczonych powyżej przepisów zarysowały się dwie linie orzecznicze w sądownictwie administracyjnym. Pierwsza z nich opowiada się za szerokim ujęciem strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, natomiast przeciwna linia orzecznicza skłania się ku literalnej interpretacji art. 3 pkt 20 pb i tym samym zacieśnienia pojęcia strony do sytuacji, w której „domniemana” strona wskazuje na konkretny przepis stanowiący podstawę ograniczenia w zagospodarowaniu sąsiedniego terenu. Obecnie dominującą linią orzeczniczą jest pierwsza, przy czym część orzeczeń nie jest jeszcze prawomocna. Jako przykłady należy wskazać: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 marca 2018 roku (sygn. akt II SA/Gl 1096/17), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. (sygn. aktII SA/Ke 49/17), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2018 roku (sygn. akt IV SA/Po 1234/17), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2018 roku (sygn. akt II SA/Ol 52/18). Powyższe orzeczenia zwracają również uwagę na kwestię indywidualnego analizowania obszaru oddziaływania inwestycji budowlanej w zależności od jej charakterystyki, rozmiarów, funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu oraz sposobu zagospodarowania otoczenia obiektu budowlanego. Jest rzeczą oczywistą, że inny jest obszar oddziaływania niewielkiego domu jednorodzinnego, a zupełnie inny jest obszar oddziaływania fabryki, centrum handlowego czy też zakładu przetwarzającego odpady.

Należy przychylić się do linii orzeczniczej interpretującej w sposób szeroki pojęcie strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Doniosłość pojęcia strony wynika wprost z zasady czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 § 1 kpa). Ponadto pominięcie strony w postępowaniu stanowi jedną z podstaw wznowienia postępowania administracyjnego. Z powyższego wynika, że ustawodawca w sposób szczególny chroni interes strony w postępowaniu administracyjnym. Tym samym organ administracyjny zobowiązany jest do ustalenia takiego kręgu stron, aby nie było wątpliwości, że ktokolwiek mógłby zostać pominięty w toku postępowania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zbyt szerokie ustalenie kręgu stron nie powinno prowadzić do faktycznego zablokowania procesu budowlanego wskutek przedłużającej się procedury administracyjnej.

Zdjęcie autorstwa Fancycrave pobrane z unsplash.com

One Response to :
Pojęcie strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

  1. Łukasz pisze:

    No tak, jak zwykle na początku takie sprawy nie są do końca jasne 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *