Oddłużanie w upadłości konsumenckiej- czym jest?

579 views 18:38 0 Comments 2022-12-09

Gdy nie jesteśmy zdolni poradzić sobie z zobowiązaniami finansowymi, warto zapoznać się z pojęciem upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka- definicja

Upadłość konsumencka to postępowanie mające na celu oddłużenie. Jest to równoznaczne z ogłoszeniem upadłości w związku z niewypłacalnością dłużnika. Postępowanie ma na celu spłatę części lub całości zobowiązań poprzez spieniężenie i podział majątku dłużnika.

Wiele osób decyduje się na ogłoszenie upadłości, ponieważ dzięki temu można spłacić długi i powrócić do płynności finansowej. Jednak ogłoszenie upadłości nie jest gwarancją automatycznego oddłużenia.

Oddłużenie konsumenta nie jest możliwe, gdy dłużnik roztrwonił swój majątek lub specjalnie nie spłacił zadłużeń mimo posiadania na to środków. Innym powodem nieoddłużenia konsumenta jest sytuacja, gdy dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat otrzymał umorzenie długów.

Oddłużenie nie jest prostym procesem. Sąd bierze w takiej sytuacji wiele czynników pod uwagę. Są to m.in. stan zdrowia dłużnika, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Te czynniki wpływają bezpośrednio na możliwości zarobkowe konsumenta, co jest istotne w kontekście spłaty wszelkich zobowiązań. Warto tu zaznaczyć, że w sytuacji, gdy nie zostanie ustalony plan spłat z powodu niewystarczającego dochodu, to sąd może umorzyć długi warunkowo na okres pięciu lat.

Gdy dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem lub bardzo niewielkim majątkiem oraz gdy jest w trudnej sytuacji osobistej, etapy spieniężenia majątku i ustalenia planu spłat mogą zostać pominięte. Przyspiesza to proces oddłużenia, jednak nadal konieczne jest ogłoszenie przez sąd upadłości dłużnika.

Upadłość konsumencka- kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Rozwiązanie to kierowane jest do konsumentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność do oddłużenia dochodzą na odmiennych zasadach.

Aby doszło do umorzenia długów, dłużnik musi być niewypłacalny. Co oznacza, że stracił trwale zdolność do wykonywania zobowiązań finansowych. Samo zagrożenie niewypłacalnością nie jest wystarczające do umorzenia. Jeśli dłużnik dąży do oddłużenia, nie może on być winny doprowadzenia do niewypłacalności. Jeśli specjalnie lub przez niedbalstwo doprowadził do stracenia zdolności finansowych, nie otrzyma oddłużenia.

Które długi mogą zostać umorzone?

W przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego w całości większość rodzai długów można umorzyć. Bez względu od ich wartości czy charakteru. Wystarczające jest posiadanie przez dłużnika tylko jednego wierzyciela. Istnieją wyjątki od tej reguły. Są to: alimenty, renta odszkodowawcza za szkodę na osobie, kara grzywny i inne kwoty orzeczone przez sąd, odszkodowanie wynikające z popełnionego przestępstwa, wszelkie wierzytelności zatajone przez dłużnika w upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – przebieg

Warto zaznaczyć, że dłużnik (niebędący przedsiębiorcą) nie musi składać wniosku o upadłość. Konsument robi to tylko i wyłącznie we własnym interesie.

Ogłoszenie upadłości to długi proces. Jego etapy to:

  • zebranie wierzytelności i ogłoszenie upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużeń;
  • likwidacja majątku poprzez spieniężenie nieruchomości i ruchomości;
  • weryfikacja sytuacji majątkowej;
  • ustalenie podziału funduszy na ujawnionych wierzycieli.

Warto wiedzieć, że zajęciu podlegają tylko te składniki majątku, które są możliwe do zbycia. Rzeczy i prawa, które nie podlegają zajęciu, ujęte są w katalogu, w Kodeksie postępowania cywilnego. Katalog ten pozwala konsumentowi godnie żyć po postępowaniu przy jednocześnie możliwie największej spłacie wierzycieli.

Koszty upadłości konsumenckiej

Jest kilka kosztów związanych z upadłością konsumencką.

Są to:

  • Koszty związane ze złożeniem wniosku do sądu. Jest to opłata sądowa, bez której sąd nie rozpatrzy wniosku.
  • Koszty zatrudnienia prawnika, jeśli dłużnik zdecyduje się takiego zatrudnić. Warto wziąć pod uwagę to, że od uzasadnienia upadłości zależy postępowanie i plan spłaty, dlatego powierzenie tego profesjonaliście jest korzystne.
  • Koszty syndyka. Zajmuje się on korespondencją oraz sprzedażą majątku dłużnika. Z tego tytułu pobiera wynagrodzenie.

W sytuacji, gdy konsumenta nie stać na pokrycie kosztów postępowania, to może je ponieść Skarb Państwa. Koszty te są zwracane, gdy syndyk uzyska odpowiednią ilość pieniędzy po sprzedaży majątku dłużnika lub są uwzględnione w planie spłat zadłużenia.

Upadłość konsumenta a oddłużenie

Warto wiedzieć, że ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z oddłużeniem.

Sąd może odmówić, jeśli:

  • Dłużnik przyczynił się do swojej niewypłacalności lub zwiększył jej stopień z premedytacją.
  • W czasie 10 lat przed złożeniem wniosku umorzono mu zobowiązania.

Podsumowanie

Chociaż oddłużenie jest korzystne to umorzenie postępowania bez tego już nie. Dlatego, zanim konsument zdecyduje się na takiego rozwiązanie, musi rozważyć czy w jego przypadku istnieje ryzyko nieuzyskania oddłużenia.

Tagi: ,