Wyświetleń: 1472

Napisane przez:

Fundacja – jak założyć?

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach fundacji jest jedną z mniej popularnych form jej prowadzenia, ponieważ jest możliwe jedynie w zakresie i na zasadach ustalonych w statucie fundacji.

Przyjrzyjmy się zatem kiedy fundacja możne zostać ustanowiona, dla jakiego celu, kto może ją ustanowić, jak wygląda prowadzenie przez nią działalności gospodarczej oraz jaka obowiązuje co do tego procedura.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, fundacja może być ustanowiona dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak na przykład ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata czy też kultura i sztuka. Podkreślenia wymaga fakt, iż cel ustanowienia fundacji nie może być dowolny, ale musi być społecznie lub gospodarczo użyteczny. Jeśli wiemy już co może być celem założenia fundacji zastanówmy się kto może ją założyć?

Według ustawy fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania oraz osoby prawne mające swoją siedzibę w Polsce lub za granicą. Nie mniej istotne jest, że siedziba fundacji powinna znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto warunkiem niezbędnym do założenia fundacji jest złożenie oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji przez fundatora, które musi być dokonane w formie aktu notarialnego, chyba że ustanowienie fundacji następuje w drodze rozrządzenia testamentowego. Nie miej istotne jest, że w oświadczeniu woli fundatora o ustanowieniu fundacji, fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację, którymi mogą być na przykład papiery wartościowe, rzeczy ruchome czy też nieruchomości.

Kolejnym etapem tworzenia fundacji jest sporządzenie przez fundatora (lub osobę przez niego upoważnioną) jej statutu w którym powinny znaleźć się informacje określające nazwę fundacji, jej siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Kluczowym warunkiem pozwalającym prowadzić działalność gospodarczą w ramach fundacji jest umieszczenie postanowienia w tym przedmiocie w statucie fundacji. Jeśli zaniechamy tego obowiązku, prowadzenie działalności gospodarczej w ramach fundacji będzie możliwe dopiero po zmianie statutu.

Ważnym elementem, prowadzenia działalności gospodarczej w ramach fundacji jest wymóg zgromadzenia środków majątkowych na ten cel przeznaczonych w wysokości nie niższej niż tysiąc złotych.

Ponadto, warunkiem niezbędnym do prawidłowego powołania do życia fundacji jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a ponadto jeśli fundacja prowadzi działalność gospodarczą również wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Kluczowym zagadnieniem, o którym musimy pamiętać jest to, że prowadzenie działalności gospodarczej w ramach fundacji musi być nakierowane na realizację jej celów statutowych, a nie może być od niej oderwane i dowolne, jeśli więc prowadzenie działalności gospodarczej w takiej formie nie jest dla Ciebie satysfakcjonujące, istnieją inne możliwości jej prowadzenia, o których już za tydzień!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *