Co to są spółki? Jak je dzielimy- czym się od siebie różnią?

471 views 13:51 0 Comments 2022-10-13

Spółka jest to rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych opartych na umowie, mających na celu prowadzenie działalności gospodarczej. Spółki dzielimy najczęściej według prawa, które je reguluje. W Polsce spółki dzielimy na:

SPÓŁKA CYWILNA

Spółka cywilna jest to rodzaj spółki, który nie podlega kodeksowi prawa handlowego, lecz jedynie kodeksowi cywilnemu. Pozwala kilku wspólnikom wspólnie działać w osiągnięciu sukcesu, pozostając przy tym nieskomplikowaną i niezbyt zobowiązującą formą działalności.

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem, taki status otrzymują tylko wspólnicy (tylko w zakresie wykonywanej przez nich działalności). Taka spółka nie ma charakteru prawnego, zaś każda posiada NIP I REGON.

Wspólnikami mogą zostać nie tylko osoby fizyczne, ale również inne spółki. Należy pamiętać, że jeśli wspólnikiem zostaje osoba prawna, wtedy trzeba prowadzić pełną księgować. Natomiast, jeśli wspólnikiem zostaje osoba fizyczna, to przy przychodach niższych niż 2 miliony wystarczy prowadzić tylko księgę przychodów i rozchodów.

Jeśli nie wnosimy żadnego wkładu do spółki wystarczy, że zostanie sporządzona pisemna umowa. Natomiast, gdy któryś ze wspólników będzie miał swój wkład własny w formie, np. nieruchomości wtedy umowa musi zostać sporządzona u notariusza.

Więcej na temat —> Spółka cywilna wady i zalety

SPÓŁKA JAWNA

Spółkę jawną podobna jest do spółki cywilnej. Różnią się tylko prawem, pod które podlegają. Spółka jawna już jest w prawie cywilnym. Tak jak wyżej w wymienionym przypadku, kilku wspólników dąży do wspólnego osiągnięcia celu. Zarządzają razem oraz wspólnie odpowiadają za majątek firmy jak i osobisty.

Spółka jawna jest w statusie jako przedsiębiorstwo. Taka spółka ma zdolność prawną, czyli może samodzielnie, np. wziąć kredyt.

Więcej na temat —> Spółka jawna wady i zalety

SPÓŁKA PARTNERSKA

Spółka partnerska przeznaczona jest dla osób wykonujących wolne zawody, które zostały wymienione w art. 88 Kodeksu Spółkę Handlowych, np.

  • lekarz dentysta, lekarz weterynarii, aptekarz;
  • pielęgniarka;
  • położna;
  • radca prawny, notariusz, adwokat;
  • tłumacz przysięgły;
  • księgowy;
  • architekt.

Spółkę partnerską możemy poznać po charakterystycznej nazwie. Może ona składać się z imienia i nazwiska jednego z partnerów z dopiskiem „i partner/partnerzy” bądź „spółka partnerska”. Spółka ta nie ma osobowości prawnej, lecz jedynie tylko zdolność do czynności prawnych.

W tej spółce, każdy wspólnik ma obowiązek wniesienia wkładu własnego. W zawieranej umowie, należy podkreślić w jakiej formie jest wkład i o jakiej wartości. O tyle dobrze, w tej spółce partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w innych spółkach partnerów.

Więcej na temat —> Spółka partnerska wady i zalety

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Spółka komandytowa jest to spółka osobowa, której celem prowadzenie jest przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za powstałe zobowiązania odpowiada przynajmniej jeden wspólnik. Taką osobę nazywamy wtedy komplementariuszem, zaś druga osoba, która odpowiada tylko do określonej kwoty (inaczej sumy komandytowej) zawartej w umowie nazywamy komandytariuszem.

Spółka komandytowa reprezentowana jest rzez komplementariusza, nazywanego wspólnikiem aktywnym. Umowa spółki komandytowej musi być w formie aktu notarialnego.

Więcej na temat —> Spółka komandytowa

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Spółka komandytowo- akcyjna tak samo jak jak spółka komandytowa, jest spółką która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Za zobowiązania odpowiada komplementariusz, zaś drugi wspólnik akcjonariusz już nie odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli. Komplementariuszem i akcjonariuszem mogą zostać osoby fizyczne, prawne jaki te, które nie posiadają osobowości prawnej, lecz mają te zdolność.

Kapitał zakładowy w spółce komandytowo- akcyjnej wynosi minimum 50 000 zł. Status spółki musi zostać sporządzony u notariusza. Komplementariusz, tak jak w spółce komandytowej jest wspólnikiem aktywnym. Zaś akcjonariusz, jest wspólnikiem pasywnym, może prowadzić jej interesy oraz ją reprezentować jedynie tylko jako pełnomocnik.

Więcej na temat —> Spółka komandytowo- akcyjna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest kapitałową spółką handlową. Wspólnicy spółki za zobowiązania wobec niej odpowiadają z ograniczeniem. Może zostać utworzona przez jednego lub wielu, w praktycznie każdym celu.

Aby założyć spółkę z o.o. należy wnieść kapitał zakładowy, którego wartość jest nie mniejsza niż 5 000 zł. Może być w formie pieniężnej czy też aportów. Udział wspólników uzasadnione są na podstawie wysokości wniesionego kapitału.

Spółkę z o.o. trzeba wpisać do KRS oraz spisać umowę notarialną. Obowiązkiem spółki, nie patrząc na fakt z ilu osób się składa jest powołanie zarządu i zgromadzenia wspólników. Natomiast jeśli spółka składa się z więcej niż 25 osób i jej kapitał jest większy niż 500 000 zł należy zwołać również radę nadzorczą i komisję rewizyjną. W nazwie firmy musi być zawarty „z o. o.”, by móc poinformować jaki charakter ma firma.

Więcej na temat —> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPÓŁKA AKCYJNA

Spółka akcyjna znajduje się w grupie spółek kapitałowych. Umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładu na poczet kapitału zakładowego. Zobowiązanie spółki akcyjnej jest wpisanie do KRS oraz utworzenie zarządu oraz rady nadzorczej. Należy również prowadzić pełną księgowość.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi minimum 100 000 zł, zaś wartość jednej akcji może wynosić 1gr. Taki wkład może być w formie gotówki czy np. nieruchomości. Podział zysków uzależniony jest od udziałów w firmie.

Spółka akcyjna posiada osobowość prawną, co uprawnia ją do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za majątek osobisty, jedynie tylko do wysokości wniesionego kapitału zakładowego.

Więcej na temat —> Spółka akcyjna wady i zalety

Na jaką spółkę się zdecydować?

No to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. To jaką spółkę założymy zależy od wkładu jaki chcemy wnieść, od ilości wspólników, od naszych celów i oczekiwań.

Jak powyżej widać rodzaje spółek w Polsce mamy kilka. Każda choć w jakiejś kwestii podobna, są jednak różne.

Tagi: ,