Wyświetleń: 1081

Napisane przez:

Umowa licencyjna

Jesteś właścicielem praw wyłącznych? Ktoś chce wykorzystać twój utwór? A może ty chciałbyś wykorzystać czyjś?

W tym wpisie przybliżamy czym jest licencja, a ściślej umowa licencyjna.

Licencja we własności intelektualnej to – najogólniej rzecz ujmując – umowa na mocy, której właściciel praw, czyli licencjodawca, udziela zgody podmiotowi trzeciemu, tj. licencjobiorcy, na wskazane w umowie wykorzystanie dóbr własności intelektualnej na warunkach określonych w umowie.

Umowa licencyjna może upoważniać do korzystania np. z utworu lub znaku towarowego.

Umowa licencyjna może mieć charakter wyłączny albo niewyłączny. Umowy licencyjne wyłączne czynią licencjobiorcę jedyną osobą uprawnioną do korzystania z utworu w zakresie objętym umową. Nawet licencjodawca nie może – obok licencjobiorcy – korzystać z utworu w zakresie objętym licencją wyłączną. Natomiast umowa licencyjna niewyłączna uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu obok licencjodawcy i innych osób, które również mogą uzyskać kolejne licencje na tych samych polach eksploatacji.

Umowa licencyjna musi być zawarta we właściwej formie. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Natomiast art. 67 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowi, że umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa licencyjna powinna zawierać przede wszystkim:

 • określenie przedmiotu umowy,
 • oświadczenia stron dotyczące przysługiwania praw własności intelektualnej,
 • postanowienia dotyczące udzielenia licencji  – wskazanie czy mamy do czynienia z licencją wyłączną czy nie,
 • wskazanie pól eksploatacji/zakresu i sposobu korzystania z dobra intelektualnego,
 • postanowienia dotyczące możliwości i zakresu modyfikacji utworu, znaku towarowego, wzoru przemysłowego,
 • ewentualne wprowadzenie ograniczeń terytorialnych,
 • moment udzielenia licencji i okresu jej obowiązywania,
 • postanowienia dotyczące kontroli jakości produktów,
 • określenie wynagrodzenia i terminu oraz sposobu jego uiszczania, w tym ewentualne wprowadzenie tzw. wynagrodzenia minimalnego, parametrów finansowych jakie musi spełnić licencjobiorca,
 • określenie przyczyny i możliwości rozwiązania/wypowiedzenia umowy,
 • postanowienia dotyczące kar umownych, odpowiedzialności, poufności,
 • określenie prawa właściwego i właściwości sądu.

Licencjonowanie jest istotnym typem umowy w firmach posiadających dobra niematerialne i wykorzystywane jest w szerokim wachlarzu transakcji biznesowych np. w branży modowej wówczas, gdy projektant w swojej kolekcji zamierza wykorzystać dobra intelektualne podmiotów trzecich lub gdy firma odzieżowa chce rozszerzyć gamę oferowanych produktów na akcesoria typu torby, okulary lub perfumy.

Licencjonowanie, w szczególności znaków towarowych, jest bardzo istotne w zarządzaniu własnością intelektualną.

Kluczową kwestią jest to, aby przed przystąpieniem do negocjowania umowy licencyjnej przyszły licencjodawca posiadał prawa, które będą podlegać licencjonowaniu.

W kolejnym wpisie dotyczącym własności intelektualnej omówimy umowy przenoszące prawa wyłączne.

Zapraszamy do śledzenia bloga.

One Response to :
Umowa licencyjna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *