Wyświetleń: 1894

Napisane przez:

Spółka komandytowa

Nasze rozważania dotyczące spółek osobowych powoli dobiegają końca. Dziś zajmiemy się spółką komandytową.

Jak ją założyć? Dla jakich przedsięwzięć jest ona najodpowiedniejsza? Jak kształtuje się odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszej części wpisu!

Przepisy dotyczące spółki komandytowej uregulowane są w art. od 102 do 124 k.s.h. Zgodnie z definicją spółki komandytowej wyrażoną w art. 102 k.s.h., jest to – jak już wspomniałam na wstępie – spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Ponadto, co zdaje się być najistotniejsze w tej formie prowadzenia działalności gospodarczejco najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń wobec wierzycieli spółki (komplementariusz), natomiast odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i powinna zawierać informacje o firmie i siedzibie spółki, przedmiocie jej działalności, czasie trwania spółki, jeśli jest oznaczony, oznaczeniu wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartości, a ponadto, oznaczeniu kwotowego zakresu odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli, czyli inaczej sumę komandytową. Co bardzo istotne z punktu widzenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, należy zwrócić baczną uwagę na oznaczenie firmy spółki komandytowej. Zgodnie z art. 104 k.s.h. firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (lub skrót sp. k.). Natomiast nazwisko wspólnika, który jest komandytariuszem nie może być umieszczone w firmie spółki. Należy liczyć się z tym, że jeśli nazwisko komandytariusza zostanie umieszczone w firmie spółki, to będzie on odpowiadał wobec osób trzecich – tak jak komplementariusz, czyli bez ograniczeń.

Na marginesie należy wspomnieć, że od 15 stycznia 2015 roku k.s.h. przewiduje również możliwość zawarcia umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą jej wpisu do rejestru (KRS). Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot jej działalności, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności oraz sumę komandytową. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu KRS-W1, do którego należy dołączyć załączniki w postaci formularza: KRS-WC (wspólnicy spółki komandytowej), KRS-WK (organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki), KRS-WM (przedmiot działalności) oraz inne załączniki jeżeli wymagane są do rejestracji konkretnej spółki komandytowej np. dotyczące ustanowienia dla niej prokurentów (jeśli spółka chce takowych ustanowić).

Generalnym założeniem utworzenia spółki komandytowej jest ochrona jednych wspólników (komandytariuszy), którzy chcą ulokować swój kapitał w jakimś przedsięwzięciu, czerpać z niego zyski i mieć ograniczoną odpowiedzialność względem wierzycieli spółki. Natomiast wspólnicy, którzy są komplementariuszami mają reprezentować spółkę i ponosić nieograniczoną odpowiedzialność względem potencjalnych wierzycieli spółki. Utworzenie spółki komandytowej daje możliwość połączenia we wspólnym biznesie osób posiadających wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje z osobami posiadającymi kapitał na rozpoczęcie tego biznesu. Wybór tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest podyktowany indywidualnymi preferencjami oraz możliwościami znalezienia odpowiednich osób, posiadających kapitał na rozpoczęcie działalności, bądź osób posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu wybranego biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *