Wyświetleń: 98

Napisane przez:

Przedsiębiorca jako konsument

Od 1 czerwca 2020 roku zmianie ulegnie sytuacja, w której przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie dokonywał zakupu, tj. zawierał umowę, która będzie bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie będzie miała charakteru zawodowego.  

Przedsiębiorca jako konsument – dużo przedsiębiorców prowadzących jednoospowe działalności od dawna oczekiwało zmiany w tym zakresie.

Choć nie ulegnie zmianie definicja konsumenta zawarta w art. 221 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

To prawa przysługujące konsumentom przewidziane zarówno w kodeksie cywilnym jak i ustawie o prawach konsumenta zostaną rozszerzone na osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

O które dokładnie prawa chodzi? 

Do opisanych powyżej osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i zawierających umowy, które nie mają dla tych osób charakteru zawodowego, będą miały zastosowanie między innymi przepisy dotyczące:

  1. klauzul niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
  3. prawa odstąpienia od umowy.

Konsekwencje tej zmiany dla sprzedawców?

Z całą pewnością konieczne będzie wprowadzenie zmian do regulaminów sklepów internetowych. Nie należy jednak zmieniać definicji konsumenta, gdyż ta nie uległa zmianie. Konieczne natomiast może okazać się zmodyfikowanie postanowień regulaminów w części, w której dotyczyły one praw przysługujących dotychczas jedynie konsumentom, albowiem na gruncie zmian, które wejdą od 1 czerwca 2020 r., określone uprawnienia, jak np. prawo do odstąpienia od umowy, nie będą już przysługiwały wyłącznie konsumentom.

Pojawiły się również poglądy zgodnie, z którymi sprzedawcy powinni rozważyć wprowadzenie stosownych oświadczeń, które składaliby przedsiębiorcy, co do tego czy dana umowa ma dla nich charakter zawodowy czy nie. W mojej ocenie nie jest to właściwe rozwiązanie, ponieważ okoliczność ta nie powinna być przedmiotem oświadczenia żadnej ze stron i jest de facto okolicznością obiektywną. Można jednak rozważyć wprowadzenie oświadczeń jako pomocniczych do ewentualnego późniejszego określenia czy dany przedsiębiorca winien być traktowany jak konsument w przypadku konkretnej umowy.

Z całą jednak pewnością sprzedawcy powinni zastanowić się nad wdrożeniem mechanizmów, w ramach których następowała będzie chociażby weryfikacja działalności ujawnionej w CEiDG z przedmiotem zawartej umowy. Konieczność takiej weryfikacji wydaje się nieunikniona z uwagi chociażby na to, że w samych przepisach, które będą obowiązywały od 1 czerwca 2020 rok, jest odesłanie do CEiDG.

Zdjęcie wyróżniające jest autorstwa  Anna Dziubinska i pochodzi z Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *